Fushun at a glance

more Fushun maps

City Name: Fushun
Population: 2380000
Location: No.9 Xin Tai He Nan Street, Dong Zhou District, Fushun City, Liaoning Province
Features: Fushun polar ocean world
Area Code: 024
Zip Code: 113006