Suzhou at a glance

more Suzhou maps

City Name: Suzhou
Population: 106540000
Location: No.77 Nan Sha Road,Chang Shu City Jiangsu Province
Features: No.17 Jian Bei Nong Tao Yuan Jian Changshu City
Area Code: 0512
Zip Code: 215500