Tianshui at a glance

more Tianshui maps

City Name: Tianshui
Population: 370000
Location: Shi Ma Ping, Qin Zhou District, Tian Shui City, Gansu Province
Features: Maijishan Grottoes
Area Code: 0938
Zip Code: 741000