Urumqi at a glance

more Urumqi maps

City Name: Urumqi
Population: 3500000
Location: Xiao Di Wo Bao, WuChang Road
Features: Capital of Xinjiang
Area Code: 0991
Zip Code: 830016

<