Urumqi at a glance

more Urumqi maps

City Name: Urumqi
Population: 3500000
Location: Next to the Sewage Plant, Xi Wu Gong Road, Chang Ji City, Xinjiang Autonomous Region
Features: Tianchi Lake
Area Code: 0994
Zip Code: 831100