Wuwei at a glance

more Wuwei maps

City Name: Wuwei
Population: 1920000
Location: No. 496, Fuyang Road, Wuwei
Features: Tiantishan Grottoes
Area Code: 0935
Zip Code: 733000