Xuzhou at a glance

more Xuzhou maps

City Name: Xuzhou
Population: 9766600
Location: the East of Nan Jiao Cha Peng village, Xuzhou City, Jiangshu Province
Features: Yunlong Lake
Area Code: 0516
Zip Code: 221000