Yichun at a glance

more Yichun maps

City Name: Yichun
Population: 5500000
Location: 200 Junxi Road, Gao An, Jiangxi Province
Features: Mingyue Mountain
Area Code: 0795
Zip Code: 330800