Yinchuan at a glance

more Yinchuan maps

City Name: Yinchuan
Population: 6301350
Location: Hai Bao Neighborhood, Yin Chuan City, Ning Xia Autononous Region
Features: Capital of Ningxia
Area Code: 0951
Zip Code: 750000