Zhanjiang at a glance

more Zhanjiang maps

City Name: Zhanjiang
Population: 7109200
Location: West Lake Road, Leizhou Town, Leizhou City Guangdong Province
Features: Leizhou Peninsula
Area Code: 0759
Zip Code: 524200