Zhuhai at a glance

more Zhuhai maps

City Name: Zhuhai
Population: 1582600
Location: No.1 Qian Shan Cui Feng Street, Zhu Hai City, Guangdong Province,
Features: Fisher girl statue
Area Code: 0756
Zip Code: 519000